Aktualności

 • 13 czerwca 2024 r.

  Zarządzenie Nr 1/2024 Przewodniczącego Trybunału Stanu z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie czynności związanych z wyznaczeniem składu orzekającego wprowadza zasadę, iż składy orzekające w sprawach wnoszonych do Trybunału Stanu będą wyznaczane przez Przewodniczącego tego organu (którym jest z mocy prawa Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego) w oparciu o wyniki przeprowadzonego wcześniej losowania.

  Zarządzenie zostało wydane w związku z tym, że grupa członków Trybunału Stanu, którzy krzykliwie domagali się wprowadzenia w Regulaminie Trybunału Stanu regulacji przewidujących losowanie składów orzekających, nie umiała przedstawić projektu takiej nowelizacji, który spełniałby wymogi obowiązujących zasad techniki prawodawczej.

  Treść zarządzenia, wychodząc naprzeciw tym postulatom, przewiduje, że skład orzekający, formalnie wyznaczany zarządzeniem Przewodniczącego Trybunału Stanu na podstawie dotychczas obowiązującego Regulaminu, będzie odzwierciedlał wyniki poprzedzającego je losowania.

  Zarządzenie przewiduje możliwość obecności podczas losowania wszystkich zainteresowanych członków Trybunału Stanu. W każdej sprawie wylosowani zostaną sędziowie Trybunału w liczbie odpowiadającej liczebności składu orzekającego powiększonej o dwóch sędziów zastępców. Członek Trybunału wylosowany jako pierwszy będzie sędzią sprawozdawcą w sprawie, zaś sędzia wylosowany jako drugi – przewodniczącym składu orzekającego (z wyjątkiem sytuacji, gdy do składu zostanie wylosowany Przewodniczący Trybunału Stanu lub zastępca Przewodniczącego Trybunału Stanu).

  Treść zarządzenia dezawuuje formułowane przez niektórych członków Trybunału Stanu zarzuty złej woli lub paraliżowania jego prac, mające charakter niemerytorycznego awanturnictwa. Wniosek o zwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunatu Stanu w celu uchwalenia zmian w regulaminie przedstawiony 31 stycznia br. był niezgodny z § 7 ust. 4 obowiązującego regulaminu Trybunału Stanu. Ponadto dołączony projekt nowego regulaminu zawierał braki spowodowane nieznajomością lub lekceważeniem obowiązujących w Polsce zasad techniki prawodawczej.

  Z rażącym pogwałceniem zasad techniki legislacyjnej usiłowano dopuścić się obejścia § 7 ust. 4 Regulaminu Trybunału Stanu zgłaszając projekt jego uchylenia w całości, co prowadziłoby w prosty sposób do paraliżu prac Trybunału Stanu. Obowiązujące Zasady Techniki Prawodawczej wymagają, by przepisy uchylające określony akt prawny stanowiły integralną część nowej regulacji (§ 14 ust. 2 w zw. z 132 w zw. z § 141 zasad techniki prawodawczej, Dz. U. z 2016 r. poz. 283). Jedynie takie rozwiązanie zapewnia ciągłość funkcjonowania instytucji, której zasady funkcjonowania mają podlegać zmianie. Przyjęcie jako pierwszej uchwały o uchyleniu aktualnego Regulaminu Trybunału Stanu oznaczałoby, że organ ten pozbawiony jest regulaminu, co byłoby jednoznaczne z brakiem możliwości dalszego procedowania. Wykreowana w ten sposób luka prawna uniemożliwiłaby nie tylko uchwalenie nowego regulaminu, ale także spowodowałaby paraliż konstytucyjnego organu państwa, co skutkowałoby niemożnością pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej osób pełniących istotne funkcje państwowe.

  Wydanie zarządzenia realizującego oczekiwania wspomnianej grupy członków Trybunału Stanu pozwala w należyty sposób ocenić intencje przyświecające tej grupie przy podejmowaniu nagłaśnianych medialnie działań, w tym również upowszechnianiu przeinaczeń co do przebiegu prac nad poprzednią zmianą regulaminu.

  Przewodniczący Trybunału Stanu – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wyraża nadzieję, że nikomu spośród członków Trybunału Stanu nie zależy przedłużaniu atmosfery konfliktu i cały skład Trybunału Stanu skupi się na sumiennym pełnieniu obowiązków wynikających z ustrojowych zadań tego konstytucyjnego organu.

  Zarządzenie Nr 1/2024 Przewodniczącego TS z dnia 13 czerwca 2024 r.
  Pismo do członków Trybunału Stanu z dnia 13 czerwca 2024 r.

 • 29 grudnia 2023 r.

  ​Dnia 14 grudnia br., z udziałem Przewodniczącego Trybunału stanu - Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego dr hab. Małgorzaty Manowskiej, miało miejsce ślubowanie sędziów Trybunału Stanu.

  Sejm RP uchwałą z dnia 21 listopada 2023 r. (MP poz. 1296) dokonał wyboru dwóch zastępców przewodniczącego Trybunału Stanu oraz szesnastu członków Trybunału. Na mocy art. 199 ust. 2 Konstytucji RP Przewodniczącym Trybunału Stanu jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

  – To wielka odpowiedzialność, bo przez ten wybór i przez złożenie ślubowania zostaliście sędziami. Sędziowie Trybunału Stanu w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji – przypomniała w swoim wystąpieniu Pierwsza Prezes SN. Gratulując wyboru, wyraziła pragnienie kontynuacji dotychczasowego stylu pracy TS.  – Życzę wszystkim, aby nasza współpraca układała się równie dobrze co z członkami Trybunału Stanu poprzedniej kadencji, gdy potrafiliśmy wznieść się ponad własne przekonania i zgodnie oraz merytorycznie pracować – zaznaczyła dr hab. Małgorzata Manowska.

  IMG_3510.JPG

Przejdź do początku